Otázky a odpovědi

Protože se často občasné ptají, co to vlastně strategický plán je, kam až zasahuje, jakou pozici v něm hrají oni nebo jak se zapojit do příprav a realizace, byly sepsány časté dotazy s odpověďmi na ty nejzákladnější dotazy. Pokud Vám zde jakákoliv odpověď týkající se strategického plánu chybí, kontaktujte nás.

 

Otázka: Co je vůbec ten strategický plán obce?
Odpověď: Je to dokument, který má pomoci zastupitelům rozvíjet obec co nejvíce tak, jak to chtějí ti, kdo v ní žijí, pracují, podnikají nebo tam jen jezdí na chalupu. V podstatě je to plán pro budoucnost obce.Otázka: Co a k čemu  je přípravný tým pro strategický plán?
Odpověď: Přípravný tým je skupina cca 20 lidí, která vymýšlí a zajišťuje celý proces přípravy strategického plánu. Hlavním úkolem tohoto týmu je zorganizovat vše tak, aby se do diskuze o rozvoji obce zapojilo co nejvíce lidí.  V žádném případě to není skupina lidí, která by měla nějaký větší vliv na výsledek strategie, ten vyplyne z širokých setkání, kam má přístup úplně každý.Otázka: Proč děláme strategii, když máme zvolené zastupitele za strany, které měly každá svůj volební program?
Odpověď: Zastupitelé jsou námi zvolení zástupci, kteří logicky nemohou znát úplně všechna přání a problémy každého z nás. A proto se nás, kdo tu žijeme, pracujeme, podnikáme nebo chalupaříme, zastupitelé ptají, co chceme změnit, aby to mohli oni uskutečnit. Jistě by pro zastupitele bylo jednodušší, když by se nikoho neptali a rozhodovali by se jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nebo se ptali jen lidí ve svém okolí. Naši zastupitelé se rozhodli, že si od nás nechají poradit, doporučit. Bude je to také stát hodně času, když se do přípravy a tvorby strategického plánu obce sami zapojí, což je pro přípravu kvalitního plánu nezbytné. Vznikne tím však prostor pro vzájemnou komunikaci mezi občany a zastupiteli, ve kterém se může vyjádřit každý, kdo má co říct a zajímá ho dění v obci. Výsledek strategického plánu bude pro zastupitele dobrým vodítkem a informací, jak se na svou obec dívá co nejširší část obyvatelstva.Otázka: Jak moc je výsledek strategie reprezentativní, když tam nejspíše nebude každý z cca 2400 obyvatel obce?
Odpověď: Strategie je otevřená všem a přípravný tým bude akci intenzivně propagovat, ale o své účasti se musí rozhodnout každý občan sám. Nicméně každý má šanci se zapojit. Ať bude účast jakkoliv velká dá se říci, že výsledek bude reprezentovat zejména názor těch lidí, kteří jsou nějak aktivní a na vývoji obce jim záleží natolik, že budou ochotni věnovat svůj čas této diskusi.Otázka: Není ta strategie skrytou politickou propagací  některého politického uskupení, nebo způsobem jak zvýšit svůj vliv?

Odpověď: Strategický plán je tu pro obec a pro lidi, kteří v ní žijí. Je to diskuze napříč všemi politickými stranami i všemi zájmovými sdruženími. Všichni budou mít společný cíl, kterým je "rozvoj obce”. Strategický plán bude navrhovat dlouhodobou koncepci a je velmi důležité, aby se do jeho přípravy zapojilo co nejvíce jednotlivců, firem, zájmových a jiných sdružení a v neposlední řadě také organizace, které v obci působí (škola, školka, …). Zastupitelstvo obce i přípravný tým budou dohlížet na průběh celé akce a samozřejmě také její nestrannost.Otázka: Jak se můžu aktivně zapojit?
Odpověď: Zapojit se může každý především při veřejných diskuzích, které se budou konat v následujících termínech. Pokud by se někdo chtěl zapojit do organizace veřejných setkání nebo se stát členem přípravného týmu, napište nám na e-mail info@strategie-kamenak.cz.Otázka: Kde mohu najít více informací o strategickém plánu?
Odpověď: K propagaci bude využita nově vzniklá webová stránka (na té právě jste) a facebooková stránka „strategie Kameňák", která je politicky neutrální, pouze slouží k propagaci veřejných diskusí, a k nezaujatému informování o probíhajících akcí a neobsahuje žádné informace, které by nějak propagovaly některé z politických uskupení.Otázka: Z čeho je příprava strategického plánu placená?
Odpověď: Pro pomoc s organizací a zpracování strategického plánu obce byla uzavřena smlouva s firmou Ing. Evy Klápšťové, která je vystavena na webu obce zde. Ta je hrazena z rozpočtu obce. Všechny ostatní práce jako je tvorba webových stránek, facebookového profilu, příprava textů pro informační materiály, dotazování lidí ve svém okolí a mnoho dalších, si mezi sebe rozdělili členové přípravného týmu, kteří tuto práci dělají zdarma jako dobrovolníci.


Otázka: Jak bude vypadat výsledek?
Odpověď: Z veřejných diskuzí vyplynou konkrétní oblasti, které by se měly řešit, a bude také sestaveno jejich pořadí. V závěru strategického plánu by měly být doporučeny konkrétní kroky, kterými by se měly řešit hlavní problémové oblasti. Toto doporučení vzejde opět při veřejné diskuzi.


Otázka: Co se stane s touto strategií, až bude hotová?
Odpověď: Hotový strategický plán, stejně tak i jeho postupné kroky, budou předloženy zastupitelstvu ke schválení. Bude-li strategický plán obce zastupitelstvem schválen, mělo by se z něho stát významné vodítko pro následující rozhodování o rozvoji obce. Vše tedy záleží na Vás, kteří jste si zvolili naše zastupitele. Můžete je ovlivnit při veřejných setkáních a sdělit jim své představy a přání. Podaří-li se vytvořit strategii, se kterou se lidé ztotožní, budou témata v ní obsažená jistě důležitá i pro členy zastupitelstva obce v budoucnu.Otázka: Kdy bude plán hotový?

Odpověď: Veřejná setkání jsou naplánována na leden 2016 a strategický plán by měl být hotový do pololetí 2016.Otázka: Co přesně bude řešit? Jaké návrhy můžeme podávat?

Odpověď: Tím, že se jedná o strategický plán obce, měl by řešit všeho, co obec dělá nebo může dělat. Témata pro diskuzi jsou velmi různorodá od špatné kanalizace až po rozšíření výuky ve škole. Mohou se vyskytnout i náměty na řešení oblastí, které obec přímo nespravuje (např. čistota vody v řece). I v takových případech je dobré začít o těchto tématech mluvit a sdělit tak našim zastupitelům, na čem je třeba pracovat. Mohou pak vyvolat různá jednání s dalšími obcemi nebo organizacemi nebo se může při veřejné diskuzi ukázat jiné, zcela nečekané řešení. Důležité je, abychom začali nahlas mluvit o věcech, které chceme vyřešit.